Aktuality
Zprávy

Memorandum
Záštity

Studie

Partneři projektu

Česko zpívá
Smetanu

Kalendář akcí

Fotogalerie

Noty

Kontakty

 

 

foto_clanekHusitský chorál v církevních zpěvnících

a dílech hudebních skladatelů

 

Píseň „Ktož jsú boží bojovníci“, tzv. „husitský chorál“, máme spojenou s vojenským prostředím. Tato píseň se nachází v Jistebnickém kancionálu – významné hudební památce z počátečního období husitství. Ve zkrácené textové verzi se píseňstala i součástí zpěvníků církví hlásících se k reformaci a její melodie inspirovala významné české hudební skladatele.

 

Dobový středověký kontext písně

 

Jedná se o píseň s bojovými motivy a má na pozadí svého vzniku tento kontext středověkých bitev s ideou rytířů a bojovníků bojujících za spravedlivou věc. Je to zřejmé zvláště z její rozšířené textové verze, kdy se ve slokách uvádějí jednotliví vojáci ozbrojení kopím a dalšími zbraněmi, kterými bylo charakteristické husitské vojsko.

            Tato píseň byla nazývána „písní Žižkovou“. Neznamená to však, že by Jan Žižka byl jejím autorem. Autor je neznámý, anebo se za něj považuje táborský kněz Jan Čapek podle zpětného akrostichu v písmenech prvních šesti veršů rozpoznaného badatelem Jaroslavem Boubínem.Text písněvšakvystihuje ducha Žižkova vojska a jeho principy, jak píše historik Petr Čornej ve své knize věnované tomuto husitskému vojevůdci. Patrně se tato píseň zpívala těsně před bitvou. Rozšířená verze obsahuje konkrétní pokyny, jak si mají počínat jednotliví bojovníci. Je vlastně souhrnem vojenského Žižkova řádu v písňové verzi.

 

Píseň „Kdož jste boží bojovníci“ v církevních zpěvnících

 

Jistebnickém kancionálu jsou všakbojové či válečné písně zastoupeny jen v menšině.V tomto jedinečném hudebním prameni husitské reformacese v mnohem větší míře jedná o písně náboženské a zpěvy liturgické, které se zpívaly při bohoslužbě v kostele. Ale i tato bojová či válečná píseň obsahuje zřetelné nábožensko-etické a biblické motivy.V textu se vyskytují slova a náboženská témata, jako je „Boží zákon“, modlitba, naděje v Bohu, Kristus v srdci, pravda, oběť pro druhé z lásky,věčný život. Je to píseň posilující odvahu a víru v konečné vítězství i proti mnohem silnějším a mocnějším nepřátelům (srov. Dt 20,1-4; 1 Mak 4,8).

            Tuto píseň ve zkrácené textové verzi najdeme ve Zpěvníku dr. Karla Farského z roku 1922 i v našem současném husitském Zpěvníku (č. 123). Nalezneme ji zařazenou i v pravoslavném Gorazdově Lidovém sborníku modliteb a bohoslužebných zpěvů(vyd. 1950, s. 315). Vyskytuje se také v evangelických zpěvnících – luterském Tranovského kancionálu, vyd. v Liptovském Mikuláši v roce 1971 (č. 48), ve starších i v novém Evangelickém zpěvníku Českobratrské církve evangelické vydaném v Praze v roce 2021 (č. 737)av Bratrském zpěvníku Jednoty bratrské vydaném v roce 1954 (č. 380).

 

Husitský chorál jako zdroj inspirace hudebních děl

 

Zřejmě tím, kdo prvně užil v české hudbě husitský chorál, byl Karel Šebor (1843-1903) v opeře Nevěsta husitská z roku 1868. Hudební skladatel Bedřich Smetana (1824-1884) nechal zaznít husitskému chorálu v závěru opery Libuše v roce 1872 a zejména se s instrumentální mohutností rozeznívá v jeho symfonické básni Tábor a Blaník z cyklu Má vlast, které vznikaly v letech 1878-1879. Antonín Dvořák (1841-1904) je autorem dramatické předehry Husitská z roku 1883, kdy je kombinován husitský chorál s hymnem „Svatý Václave“. Toto spojení mu bylo i vytýkáno, avšak neprávem, neboť husité také zpívali tuto starobylou svatováclavskou píseň, původně z 12. století,a v husitské době byly doplněny i některé její sloky.

Ve 20. století oslovil husitský chorál skladatele Josefa Suka (1874-1935), který jej užilv tvorbě symfonické básně Praga z roku 1904.I dílo Leoše Janáčka (1854-1928) je inspirováno tímto chorálem v opeře Výlety páně Broučkovy, jejíž poslední verze je z roku 1926 a která byla složena podle knihy Svatopluka Čecha. Husitský chorál zní ve skladbě Miloslava Kabeláče (1908-1979) s názvem Neustupujte!Skladba vznikala v roce 1938, ale mohla zaznít veřejně v premiéře až v roce 1945 u příležitosti znovuzvoleníDr. Edvarda Benešeprezidentem Československé republiky.

V roce 1968 americký skladatel českého původu Karel Husa (1921-2016) vytvořil orchestrální cyklus Hudba pro Prahu 1968. Autor studie o husitském chorálu v 19. a 20. století Jiří Bezděk upozorňuje, že je náhodné, avšak pozoruhodné, že mezi prvním užitím husitského chorálu v roce 1868 a posledním jeho závažným hudebním užitím v roce 1968 bylo právě sto let. Můžeme také připomenout, že v pohnutých srpnových dnech roku 1968 při okupaci naší vlasti vojsky Varšavské smlouvy byl jako znělka při vysílání Československého rozhlasu zvolen úryvek z husitského chorálu ze skladby Bedřicha Smetany.Tento chorál je spojen s husitskou dobou středověku, ale i s těžkými zkouškami našeho národa v novodobé historii v roce 1939 a 1968, kdy se stával zdrojem posily a naděje.

            Husitský chorál dnesslyšíme při vojenských akcích, při slavnostech a pietních shromážděních. Je spojen se zápasy našich předků v dějinách a vyjadřuje touhua odhodlání stát za spravedlivou věcí a bránit hodnoty, které jsou důležité pro důstojný lidský život v každé době.

 

                                                                                            Tomáš Butta

 

Duchovní tradice v díle Bedřicha Smetany
Věnováno 200. výročí skladatelova narození

Zdeněk Kovalčík

 

Píseň česká

Jan z Hvězdy (Jan Jindřich Marek)

1. část

Píseň česká slavně znívá,

v chrámu Páně když se zpívá,

 

kde duch, prost vší pozemskosti

na perutěch pobožnosti k vyšším stanům zalétá.

 

Píseň česká slavně znívá,

když lid Svatý, Svatý zpívá.

 

Bedřich Smetana zanechal obdivuhodné hudební dílo, skladby klavírní, sborové, komorní, opery, symfonické básně. Jejich společným jmenovatelem je láska k vlasti. Ač byl od svého křtu římským katolíkem a v mládí dokonce zpíval sopránová sóla v chrámech, v jeho tvorbě ve srovnání s dílem Antonína Dvořáka nenalézáme mnoho skladeb vysloveně náboženských. A přece lze vystopovat ve Smetanově odkazu některé z duchovních tradic, obzvláště vztah k tradici husitské.

 

Duchovní moteta

 

Slepý hudební pedagog JosefProksch (1794–1864), u něhož se mladý Smetana v jeho pražském hudebním ústavu vzdělával v letech 1844–1847 v oboru hudební teorie a kompozice, zadával často svému žáku domácí úkoly z harmonie i kompozice. Vznesl jednou požadavek na vytvoření dvou duchovních motet, z nichž jedno mělo být reminiscencí na tvorbu G. F. Händela. Neví se, zda mu texty zadal sám učitel, nebo zda si je vybral mladý komponista sám. Jsou vybrány z žalmových veršů ve znění latinské Vulgaty. Latinské texty byly později neuměle přeloženy do češtiny a partitura byla posléze vydána jak s textem latinským, tak i českým. Smetana takto vytvořil dvě moteta pro smíšený sbor s doprovodem varhan, smyčců a dvou lesních rohů.

První moteto – Scapulis suis obumbrabit tibi Dominus /Ž 90,4/ Ž 91,4/ v českém překladu Perutí mocnou bude tebe chránit Hospodin. Motetomá písňovou formu A, B, A. Po majestátní předehře se střídá a capellový zpěv sboru s mezihrami doprovodných nástrojů, pak přechází ve slovech „jeho křídla tvůj bude úkryt“ v navazující sóla jednotlivých hlasových skupin, jež se spojují v mohutný třikrát opakovaný souzvuk „tvůj úkryt“. Následuje opět opakování úvodního zpěvu s malými harmonickými změnami do zklidňujícího závěru s dohrou.

Druhé moteto –offertorium à laHändel – Meditabar in mandatis tua, quae dilexi valde /Ž 118,47-48/ Ž 119,47-48/ v českém překladu Ve tvůj zákon mysl svou jsem vhroužil. Po předehře nastupuje sbor v homofonním souzvuku.V další části si vyzkoušel mladý autor umění fugy na slova „v čin se mění ruce moje“. V závěru opět rozvíjí úvodní část jak v dynamice, tak ve snaze zvýraznit myšlenku „v čin se mění ruce moje“ opakováním harmonie akordických souzvuků až ke zklidňujícímu závěru s dohrou doprovodných nástrojů. Jak hodnotil učitel Proksch domácí úkol svého žáka, nemáme zprávy.

 

Česká píseň

 

Na počátku 60. let vytvořil Bedřich Smetana mužský sbor s názvem Píseň česká na slova vlasteneckého kněze Jana z Hvězdy (vlastním jménem Jana Jindřicha Marka - 1803–1853), který působil jako farář v Kralovicích u Plzně a ve své době publikoval poezii i drobnou prózu.  Jeho básnická skladba Píseň česká je oslavou české písně a takto i vlasti. Je sestavena ze čtyř obrazů: píseň oslavující Boha, píseň milostná, píseň znějící ve spolcích, píseň oslavující vlast. Smetana se vrátil k textu Jana z Hvězdy znovu v roce 1868 a svou kompozici nazval Česká píseň. V první části zpívá smíšený sbor, v druhé části ženský sbor, v třetí mužský sbor a ve čtvrté části opět smíšený sbor – jako oslavu vlasti na slova– „nejvřeleji ale znívá lásku k vlasti, když rozhřívá“. První část „Píseň česká slavně znívá, v chrámu Páně když se zpívá“ připomíná s pokorou píseň oslavující ve společenství věřících Boha. Začíná majestátním vstupem, který přechází v krátkou imitaci hlasů a pak v závěrečnou klenutou melodii, která je v melodické lince reminiscencí závěru husitského chorálu („že konečně s ním vždycky zvítězíme“). Kantáta Česká píseň byla napsána s doprovodem klavíru, v roce 1878 pořídil Smetana instrumentální orchestrální doprovod a každou část uvedl předehrou. 

 

Mariánská píseň z opery Tajemství

 

V letech 1877–1878 v již zhoršujícím se zdravotním stavu psal Bedřich Smetana komickou operu Tajemství na slova Elišky Krásnohorské. Opera měla premiéru v Praze v roce 1878. Děj se odehrává ve vesnickém prostředí poblíž hradu Bezděz.Představuje osudy lidí toužících po lásce, ale i touhu nalézt poklad dle pověsti zesnulého frátera Barnabáše. Ve 2. dějství hledač pokladu Kalina přichází pod Bezděz a usíná. Ve snu se mu zjevuje fráter Barnabáš a duchové, kteří ho nabádají k tomu, aby nepřestal hledat poklad, dokonce za cenu hrůzostrašného pekla. Přeludy snu mizí, když se k blízké kapli blíží procesí, které zpívá píseň oslavující P. Marii: Matičko Boží,obětuj milosti své mi zář. Zbožně chci dáti život svůj lásce tvé na oltář. Když se mé cíle zešeří, temna mne hrůzy jmou, obejmi lokty mateří, opatruj duši mou, opatruj, duši mou.“

Smetana text mariánské modlitby v písňové formě A, B, A podložil jímavou melodií v duchu tradičních českých mariánských písní. Je třeba uvést, že píseň se dostala později do katolických kancionálů. Také Karel Farský, když sestavoval Zpěvník Církve československé v roce 1922, zařadil 4 mariánské písně.I když CČS od svého počátku minimalizovala mariánský kult, písně jsou zde výrazem úcty k Marii, k jejímu mateřství i její cestě doprovázení Syna v lásce a oběti. Maria je vnímána jako starostlivá matka i jako svědek Kristova díla a jeho utrpení i cesta k následování Ježíšova odkazu, Maria jako vzor důstojného života.

Píseň – Matičko dobrá, podaruj dobroty své (č. 90)  je ve zpěvníku nadepsána: dle poutnické, známé ze Smetanovy opery Tajemství. Má tři sloky, byla proti původnímu znění Farským textově upravena a dokonce třetí sloka, kterou uvádíme, byla jím vytvořena a  přidána:

1) Matičko dobrá, podaruj, dobroty své mně zář, když za tebe vzdáti chci svůj vděk Bohu na oltář. Když se mé snahy zešeří, s poctivé dráhy hnou, hleď k Ježíšově mateři, naprav zas duši mou.

2) Slzy uč stírat rukou svou, matičko ty milá, konejšit strast a žalost zlou, aby už nebyla. Sirotám bez otce, matky šetrně hraditi mateřské něžnosti statky v jejich pustém žití.

3) Uctivě milovat děti nás uč svým příkladem, v dětech dar nebes viděti, za vzor si tě kladem. Úctu mít k tajům života, mateřství ceniti jak posvátný zákon světa zjev Božího bytí.

 

 

Odkaz husitství

 

Bedřich Smetana prokázal v mnoha svých dílech svůj vztah k husitství. V roce 1862 jako sbormistr Hlaholu vytvořil mužský sbor Tři jezdci k památce M. J. Husa na slova Jiljího Vratislava Jahna (1836–1902), českého politika, chemika, novináře a dramatika, spoluzakladatele Sokola a pěveckého sboru Hlahol. Sbor začíná v tónině a moll rytmickým obrazem jezdců na koních pádících z Kostnice do Čech se zvěstí o mučednické smrti Husově, jež je předzvěstí přicházející pomsty. Ve střední části zaznívá v sólovém hlase zpěv vypovídající o smutku z mučednické smrti, který přechází v záslib zášlehu ohně boje. Třetí část pokračuje v rytmu na koních cválajících jezdců, jejichž pláč se mění v závěru již v tónině A dur v majestátní vizi ve slovech a ve velebné harmonii: „On sám však znovu dal se v let a s jezdci spěchá do Čech zpět.“ Zde využil Smetana snad poprvé pro něho charakteristický známý motiv slávy v podobě rozloženého sextakordu. Není bez zajímavosti také připomenout, že Smetana se v červenci roku 1868 zúčastnil spolu s dalšími vlastenci poutě do Kostnice.

 

Ohlas husitského chorálu

 

Bedřich Smetana prokázal svůj vztah k husitství i tím, že se ve svém díle inspiroval husitským chorálem Ktož jsú Boží bojovníci.To je patrné i v závěrečném obrazu slavnostní opery Libuše(komponována v roce 1872, premiéra 11. 6. 1881 při slavnostním otevření Národního divadla), kde v 5. obrazu Libušiny věštby zaznívá citace chorálu. Později se vrací k tomuto tématu v cyklu symfonických básní Má vlast, který byl psán v letech 1874–1879 jako oslava vlasti, jejích krás, významných okamžiků národních dějin. V závěru cyklu, v kompozicích Tábor a Blaník, je zřetelný odkaz na husitský chorál. Smetana vycházel v té době z jediného známého znění – ze zápisu Boleslavského tisku z roku 1530.Tato verze chorálu zaznívá od času první Československé republiky zaznívá při ceremoniálních vojenských a státních akcích. Je třeba uvést, že Smetana nemohl znát znění husitského chorálu, jak je zaznamenán v Jistebnickém kancionálu, který byl náhodně objeven studentem Leopoldem Katzem na faře v jihočeské obci Jistebnice (1872). S nálezem seznámil jak místního faráře, tak i svého profesora na gymnáziu. Kancionál zkoumal později František Ladislav Rieger a pak jeho tchán, historik František Palacký. Jistebnická farnost v roce 1895 věnovala kancionál Národnímu muzeu v Praze. Vznik Jistebnického kancionálu je datován do prvních let 15. stol. a takto patří k nejvýznamnějším rukopisům pozdního středověku. Obsahuje duchovní zpěvy jednohlasé i vícehlasé, české i latinské texty liturgické (je třeba připomenout hudební znění Otčenáše) i neliturgické, z nichž některé jsou ohlasem na dobové události: Povstaň, povstaň veliké město pražské, Dietky, v hromadu se senděme, jakož i chorál Ktož jsú Boží bojovníci. Jejich autorem byl Jan Čapek z Tábora. Je třeba připomenout rozdíl ve znění zápisu Boleslavského tisku, z něhož vycházel i Bedřich Smetana, a původní podoby zaznamenané v Jistebnickém kancionálu. Boleslavský tisk zaznamenal chorál v úvodu čtyřmi opakujícími se tóny a pak text „že konečně s ním“ má vzestupnou melodii. Znění Jistebnického kancionálu má v začátku vzestupnou sekundu, v závěru ve srovnání s Boleslavským tiskem pak sestupnou melodii. Jistebnické znění pak přináší navíc v závěru jako jakýsi dovětek zpěv s textem „Ten Pán velíť se nebáti“. Je třeba připomenout, že Karel Farský do svého zpěvníku z roku 1922 vřadil chorál (č. 3) dle znění z Jistebnického kancionálu (3 sloky + dovětek Ten Pán velíť se nebáti). Píseň je uvedena citací Františka Palackého, jež přináší krátce zprávu o ohlasu chorálu v bitvě u Domažlic 14. 8. 1431. Toto znění pak přináší i zpěvník Církve československé z roku 1957 (č. 123).

Smetanova Má vlast je šestidílným cyklem symfonických básní s částmi: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník.

K symfonické básni Tábor (vznik v roce 1878)Smetana napsal: Kdož jste boží bojovníci! Z této velebné písně pozůstává celá stavba skladby. V sídle hlavním – v Táboře – zazněl tento zpěv zajisté nejmohutněji a nejčastěji. Skladba líčí též pevnou vůli, vítězné boje a vytrvalost, a tvrdošíjnou neústupnost, kterou skladba též také končí. Do detailu se nedá rozdrobit, nýbrž zahrne všeobecnou slávu a chválu husitských bojů a nezlomnost povahy husitův.“Při poslechu posluchače překvapí údernost Smetanou představeného chorálu, jakož i niternost v podobě souznění dechové harmonie („prostež od Boha pomoci a úfajte v něho“).

Blaník (vznik v roce 1879) je poslední symfonická báseň z cyklu Má vlast. Navazuje bezprostředně na předchozí část Tábor. Symfonická báseň byla pojmenována po středočeské hoře Blaník, v níž podle staročeské pověsti spí české vojsko v čele se svatým Václavem. Je překvapivé, že autor necituje Svatováclavský chorál. Sám autor o této skladbě napsal: „Jest pokračování předešlé skladby Tábor. Po přemožení reků husitských skryli se tito vBlaníku a čekají v těžkém spánku na okamžik, kdy vlasti mají přijíti na pomoc. Tedy ty samé motivy jako v Táboře slouží v Blaníku za podklad stavby: ‚Kdo jste Boží bojovníci‘. Na podkladě této melodie (tohoto husitského principu) se vyvine vzkříšení národa českého, budoucí štěstí a sláva, kterým vítězným hymnusem, v podobě pochodu, skončí skladba a tak celá řada symfonických básní ‚Má vlasť‘.“

 

Duchovní epilog – sbor Modlitba

 

Bedřich Smetana již se ztrátou sluchu i s bolestmi těla a duše zkomponoval v roce 1880 mužský sbor Modlitba na slova hudebního historika, spoluzakladatele a jednatele pražského pěveckého spolku Hlahol Josefa Srba – Debrnova (1836–1904). Tuto kompozici lze označit jako prosbu nejen za pokoj v duši chřadnoucího skladatele, ale také jako prosbu za národ, za šťastnou budoucnost vlasti. Kompozice je prostá a monumentální ve svých gradacích. Má dvě části. První je v tónině a moll jako pokorná prosba vyjádřená ve slovech „milostivá ruka tvoje“ v sestupné sekvenci, po níž se opakuje úvod přecházející do tóniny A dur se vzestupnou melodií třikrát opakující prosbu „uveď nás“ až k závěrečnému ztišení v široké harmonii „ve slávy chrám“. Není bez zajímavosti uvést, že rukopis zůstal přes 20 let u autora textu a tiskem byl vydán až v roce 1909.

 

Závěrem

Tato krátká studie chce připomenout poněkud opomíjený aspekt Smetanova díla i jeho osoby. Bedřich Smetana je jistě právem nazýván zakladatelem české národní hudby, je oceňováno jeho vlastenectví i celkový přínos české i světové kultuře. Málo se však hovoří o Smetanově tvorbě v oblasti duchovní hudby. Ta, přestože není rozsáhlá, napovídá něco o skladatelově vnitřním světě, kde víra zaujímala své místo. O tom snad svědčí i text Modlitby, který si skladatel vybral ke zhudebnění.

 

Modlitba

Joaf Srb - Debrnov

Bože velký, mocný Králi,

otevři své lásky zdroje,

milostivá ruka tvoje mír a blaho

uděl nám!

Bože velký, mocný Králi,

otevři své lásky zdroje,

milostivá ruka tvoje uveď nás

ve slávy chrám!

 

 

Bedřich Smetana

 

Zdeněk Kovalčík / publicista

 

Bedřich Smetana spatřil světlo světa 2.března 1824 v litomyšlském zámeckém pivovaru (traduje se, že za jásotu pivovarské chasy) jako toužebně očekávaný mužský potomek sládka Františka Smetany a jeho třetí manželky Barbory, roz. Lynkové, která pocházela z hudební rodiny Ignáce Linka. Do Litomyšle se Smetanovi přestěhovali z Nového Města nad Metují tři měsíce před porodem. Novorozený chlapec byl pokřtěn jako Fridrich v proboštském kostele Povýšení sv. Kříže. Vyrůstal v poměrně zámožné rodině a v kulturním prostředí, leč především německojazyčném prostředí. Jméno si počeštil po svém rozhodném příklonu k češství až v dospělosti, kdy se zdokonalil v češtině. Jeho první český dopis pochází z roku 1856 a ještě v roce 1860 (ve svých 36 letech) si vedl deník a poznámky v němčině. Od mládí projevoval velké hudební nadání. Již v raném věku se učil hře na housle a klavír, brzy veřejně vystupoval na domácích koncertech, jak v měšťanských salónech, tak i na místním zámku. V říjnu 1830 veřejně hrál na akademii místních filozofů. V r. 1831 se rodina odstěhovala na nové působiště do Jindřichova Hradce. Tam při nerozvážných klukovských hrách desetiletý Bedřich utrpěl těžký úraz, když se svými kamarády naplnil sklenici střelným prachem a tuto zapálil. Střepy zasáhly obličejovou oblast, chlapec si omyl krev ne zrovna čistou rybniční vodou, čímž do rány vnesl infekci. Důsledkem byla deformita tváře a přetrvávající bolestivost. Ve vyšším věku maskoval Smetana důsledky zranění plnovousem, který proto nosil poněkud nesymetrický. podle některých odborníků mohl být infekcí způsobený chronický zánět kostní dřeně v obličejové oblast příčinou jeho pozdějšího tělesného i duševního utrpení, i když na úmrtním listu lékaři označili příčinu úmrtí jako důsledek syfilitidy. V Jindřichově Hradci Smetana začal studovat na gymnáziu, jeho otec pak našel v r. 1835 nové místo v Růžkových Lhoticích, kde koupil menší barokní zámek, v němž je dnes muzeum dokumentující nejen počátky Smetanovy tvorby, ale které připomíná i skladatele, kteří se v regionu na rozhraní Středních Čech a Vysočiny mezi Vlašimí a Humpolcem narodili (Josef Suk, Jan Dismas Zelenka a Josef Dukát ), nebo zde působili (Richard Wagner, Gustav Mahler a další).Bedřich zde však trávil jen školní prázdniny, neboť v roce 1835 nastoupil do gymnázia v Jihlavě, kam odešel po nepříliš úspěšném studiu v Jindřichově Hradci. Ale ani v JIhlavě se mu studijně nedařilo. Nakonec uprosil otce, aby jej odtud ještě před koncem školního roku odvedl, a následujícího roku nastoupil na doporučení svého o 23 let staršího bratrance, premonstráta dr. Josefa Františka Smetany, na řádové gymnázium v tehdejším Německém Brodě, kde se mu líbilo víc a kde se seznámil mj. s Karlem Havlíčkem Borovským.Další hudební vzdělávání omezoval na hru na klavír u profesora P. Šindeláře a na prázdninové lekce u čechtického učitele Jana Syrového.

Od podzimního semestru 1839 přecházela řada Smetanových přátel z Německého Brodu na akademické gymnázium v Praze a hoch přemluvil otce, aby mu rovněž zařídil přestup.V Praze, plné kulturních podnětů (zejména série koncertů Franze Liszta v březnu 1840) se však začal brzy zabývat více hudbou než studiem a tehdejšímu řediteli Josefu Jungmannovi, že z gymnázia vystupuje a hodlá se věnovat hudbě.Smetanův otec, který s tím přirozeně nesouhlasil, jej odvezl z Prahy a od následujícího školního roku jej zapsal na premonstrátské gymnázium v Plzni, na němž působil jako profesor jeho bratranec Josef František Smetana.Pod ochranou a dohledem svého mnohem staršího bratrance Františka tam Bedřich studia přece jen dokončil a složil maturitu (6. srpna 1843), byť s nevalným prospěchem.

Pozitivní ale bylo, že na všech místech našel talentovaný muzikant dobré učitele, pod jejichž vedením se zdokonaloval ve hře na klavír, housle, violu. V Plzni se Smetana zapojil do společenského života, účastnil se vlasteneckých bálů, rád tančil, zažíval četná citová vzplanutí. Zaujal tamní společnost svými klavírními polkami, za všechny jmenujme Luisinu polku (věnována sestřenici Luise Smetanové), Ze studentského života či Jiřinkovou polku, jež připomíná autorovu návštěvu vlasteneckých jiřinkových slavností v České Skalici. Od r. 1843 pobýval Smetana v Praze, kde se stal domácím učitelem hudby v rodině šlechtického rodu Thunů. Vynikajícího hudebního vzdělání se Bedřichu Smetanovi dostalo ve škole mezinárodně uznávaného hudebního pedagoga, slepého Josefa Proksche (1794 – 1864), který měl svůj hudební ústav v Praze. Jako jeden z mála vyučoval tehdy nejen hře na klavír, ale také kompozici i harmonii. Smetana velmi obdivoval klavírní umění Ference Lizsta, v šestnácti letech byl přítomen na jeho koncertě v Praze. Byl jeho vzorem v klavírní hře. Později Lisztovi věnoval Šest charakteristických kusů (Six morceaux caractéristiques) pro klavír, dokonce našel odvahu Lizsta požádat v nouzi o půjčku. Lizst věnování přijal, ale místo půjčky mu zajistil vydání tohoto díla v Lipsku u Friedricha Kistnera jako Smetanův opus  . S Lizstem navázal přátelství. V r. 1848 se aktivně zapojil do revolučních událostí. Jeho nadšení je patrné např. v kompozicích Pochod studentské legie či v Písni svobody. V témže roce si Smetana otevřel vlastní hudební ústav. Podílel se na organizaci pražského hudebního života, veřejně koncertoval. V srpnu 1849 se oženil s Kateřinou Kolářovou. Z manželství se narodily 4 dcery, z nichž tři – Gabriela, hudebně talentovaná Bedřiška a Kateřina v raném věku zemřely, zůstala na živu jen Žofie, která později v době nemoci o svého otce i o jeho rodinu pečovala. V letech 1856 – 1861 úspěšně působil Smetana ve švédském Göteborgu, kde vystupoval jako koncertní umělec, byl ředitelem Filharmonické společnosti a dirigentem. Po Lizstově vzoru začal komponovat programové symfonické básně. Švédský pobyt nesvědčil zdraví jeho manželky, která při cestě do Čech zemřela v r. 1859 v Drážďanech. O prázdninách tohoto roku se seznámil se švagrovou bratra Karla Betty Ferdinandovou, s níž se v r. 1860 oženil a později s ní měl dvě dcery Zdeňku a Boženu. Od r. 1861 Smetana zakotvil v Praze, kde se stal vyhledávaným koncertním umělcem, od r. 1863 sbormistrem pražského pěveckého sboru Hlahol, který byl založen v r. 1861. Pod jeho vedením byly uváděny významné kantáty a pro Hlahol komponoval vlastní sborové skladby. Hlavní úkol však od návratu ze Švédska spatřoval v práci na české opeře.  V této době započal s kompozicemi operních děl (Braniboři v Čechách, později Prodaná nevěsta). Od r. 1866 se stal na osm roků kapelníkem Prozatímního divadla (díky podpoře mladočeské strany, v roce v konkurzu dostal před ním přednos J. N. Maýr podporovaný staročechy). Orchestr byl tehdy vytvořen z hráčů původní Komzákovy kapely, pod jeho taktovkou hrál v orchestru na violu mladý Antonín Dvořák. Hudbymilovné publikum se na této scéně mohlo setkat s operními díly italské, německé opery, ale i s operami slovanských autorů, např. Glinky, Moniuzska. Dne 16. 5. 1868 se účastnil slavnostního položení základního kamene k Národnímu divadlu a při poklepu pronesl památnou větu: V hudbě život Čechů. Stal se ale předmětem ostré kritiky zejména po uvedení opery Dalibor, jeho kompozice byla označena za nenárodní, wagneriánskou, a tak vznikly mnohaleté spory o význam Smetanova díla. V r. 1869 začal komponovat slavnostní operu Libuše, jejíž provedení v r. 1881 otevřelo Národní divadlo. Po jeho požáru a rekonstrukci pak Libuše zazněla podruhé v r. 1883. Následovala další operní díla, která byla výsledkem plodné spolupráce s libretistkou Eliškou Krásnohorskou. Od r. 1870 se postupně zhoršoval Smetanův zdravotní stav, v roce 1874 se dostavila postupná ztráta sluchu i přes léčení mnohými domácími i zahraničními odborníky, a proto Smetana ukončil na podzim tohoto roku práci v divadle. Od té doby pobýval se svou rodinou u své dcery Žofie Schwarzové v Jabkenicích u Mladé Boleslavi v myslivně Žofiina manžela nadlesního Josefa Schwarze. I zde ale přijímal návštěvy, občas navštěvoval Prahu, nepřestával komponovat. Dokladem toho je cyklus symfonických básní Má vlast, komorní skladby, sbory i další opery. Dokonce přes hluchotu na přelomu 70. a 80. let veřejně dirigoval a hrál na klavír. S tělesným utrpením však přicházelo i utrpení duševní, kdy Smetana trpěl halucinacemi s paranoidními stavy. Proto byl v dubnu 1884 umístěn do ústavu pro choromyslné v Praze, kde 12. 5. zemřel. Za tři dny se konalo smuteční rozloučení v Týnském chrámu a pohřební průvod pak doprovodil Smetanovy ostatky na památný Slavín na Vyšehradě, kde bylo jeho tělo uloženo do hrobu.

 

Děkujeme!
Partneři a sponzoři projektu Česko zpívá Smetanu

ccshklatovy     LK Logotype PANTONE 633 U  Rok_ceske_hudby_logo_zakladni_cerne_rgblogo_nadace_zivot_umelceMC_Praha1MKCRP6  PK-logo-zkracene-zona-B_PNGstatni_fond_kultury    chf_logolitomyslČesko zpívá smetanu

© Unie českých pěveckých sborů 2023